Projection Mapping by Lim Ching Xian, Jenny Su Kai Wen, Chan Wai Fong, Wong Xing Kai and Wong Si Ying
Projection Mapping by Lim Ching Xian, Jenny Su Kai Wen, Chan Wai Fong, Wong Xing Kai and Wong Si Ying
Projection Mapping by Lim Ching Xian, Jenny Su Kai Wen, Chan Wai Fong, Wong Xing Kai and Wong Si Ying
Projection Mapping by Lim Ching Xian, Jenny Su Kai Wen, Chan Wai Fong, Wong Xing Kai and Wong Si Ying