Guardian Lion Animation Short by Chin Pei Qi, Lee Chi Cong, Seet Yong Wei, Tan Chao Ren & Tong Hao Yee
Guardian Lion Animation Short by Chin Pei Qi, Lee Chi Cong, Seet Yong Wei, Tan Chao Ren & Tong Hao Yee
Guardian Lion Animation Short by Chin Pei Qi, Lee Chi Cong, Seet Yong Wei, Tan Chao Ren & Tong Hao Yee
3D Animation by Chin Pei Qi, Lee Chi Cong, Seet Yong Wei, Tan Chao Ren & Tong Hao Yee

Watch the animated short on YouTube, https://youtu.be/rLWJs8ppvHg