Rabbit & Tortoise Animated Short by Choong Kah Zhun, Kong Tze Yew, Slayne Yew & Teng Jing Sheng
Rabbit & Tortoise Animated Short by Choong Kah Zhun, Kong Tze Yew, Slayne Yew & Teng Jing Sheng
Rabbit & Tortoise Animated Short by Choong Kah Zhun, Kong Tze Yew, Slayne Yew & Teng Jing Sheng
3D Animation by Choong Kah Zhun, Kong Tze Yew, Slayne Yew & Teng Jing Sheng

Watch the animated short on YouTube, https://youtu.be/vjF8j-4yybw