Mermaid animated short by Xiao Yin, Violet Loh, Christine Liew, Sharin Gan, Sheng Chuan & Choong Kah Zhun
Mermaid animated short by Xiao Yin, Violet Loh, Christine Liew, Sharin Gan, Sheng Chuan & Choong Kah Zhun
Mermaid animated short by Xiao Yin, Violet Loh, Christine Liew, Sharin Gan, Sheng Chuan & Choong Kah Zhun
3D Animation by Xiao Yin, Violet Loh, Christine Liew, Sharin Gan, Sheng Chuan & Choong Kah Zhun

Watch the animated short on YouTubehttps://youtu.be/3PYwHCb25vU